Programas da AGFQ

Descubre todos os nosos programas e accións

Programa de aerosolterapia, fisioterapia e atención integral para persoas con fibrose quísitica

 • Convocatoria: Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia mediante fondos do 0,7% do IRPF.
 • Obxecto: Contratación dun/ha fisioterapeuta na zona de Pontevedra para a realización de sesións de fisioterapia respiratoria e exercicio físico e dunha traballadora social da delegación de Vigo.
 • Data de inicio do servizo: 01/01/2020.
 • Duración: 12 meses.
 • Importe da subvención concedida: 15.000,00 €

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrosis quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para a actuación no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude en el año 2021
 • Obxeto: Contratación dunha traballadora social para a delegación de Vigo, servicio de psicoloxía e servizo de fisioterapia respiratoria en clínicas
 • Fecha de inicio: 01.01.2021
 • Importe de la subvención: 5378,23€
 • Duración: 12 meses

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrosis quística

 • Plan de prioridades da once: Supresión de barrreas psicosociais.
 • Obxeto: Contratación dunjna traballadora social para a zona de Vigo. Información, asesoramento, xestión de recursos, xestión de proxectos, acollida de novos socios e evaluación de resultados
 • Data de inicio: 01.01.2022
 • Duración: 12 meses
 • Importe concedido: 8.000,00€

Programa de información, difusión e asesoramento a persoas con fibrose quística e familiares

 • Convocatoria: Subvención para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, destinadas a actividades ou proxectos de interese social do Concello de Coruña correspondente o exercicio 2022.
 • Oxjeto: Informar, divulgar e dar a coñecer a Fibrose Quística.
 • Data de inicio: 01.01.2022
 • Importe da subvención: 2.351,00€
 • Duración: 12 meses

Programa de mantemento da Asociación Galega de Fibrose Quística

 • Convocatoria: Subvención destinada a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do Excelentísimo Concello de A Coruña para o exercicio 2022.
 • Obxeto: Importe concedido dedicado para gastos de mantemento de oficina, correos, material oficina, teléfono, material actividades, carteles, protección de datos.
 • Data de inicio: 01.01.2022
 • Importe de la subvención: 2.240€
 • Duración: 12 meses

 

Programa de voluntariado para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.
 • Obxeto: desprazamentos de voluntarios, material de actividades, Epis, Plataforma zoom.
 • Data de inicio:01/01/2022

 

Programa de fisioterapia respiratoria para persoas con fibrose quistica en A Coruña

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para o mantenimeento de programas sociosanitarios, durante o ano 2022.
 • Obxeto: Contratación de xornada de fisioterapeuta de A Coruña e outros gastos xerais da asociación.
 • Data de inicio: 02.02.22
 • Importe de la subvención: 5.560,00 €
 •  Duración: 11 meses

 

 

Programa de atención integral para persoas con fibrose quistica en Ourense

 • Convocatoria: Subvención para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2021 da deputación provincial de Ourense.
 • Obxeto: Clínicas de psicoloxía e de fisioterapia na zona de Ourense.
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Importe da subvención: 2.500€
 • Duración: 11 meses

 

2022

Programa de aerosolterapia, fisioterapia e atención integral para persoas con fibrose quísitica

 • Convocatoria: Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia mediante fondos do 0,7% do IRPF.
 • Obxecto: Contratación dun/ha fisioterapeuta na zona de Pontevedra para a realización de sesións de fisioterapia respiratoria e exercicio físico e dunha traballadora social da delegación de Vigo.
 • Data de inicio do servizo: 01/01/2020.
 • Duración: 12 meses.
 • Importe da subvención concedida: 15.000,00 €

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrosis quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para a actuación no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude en el año 2021
 • Obxeto: Contratación dunha traballadora social para a delegación de Vigo, servicio de psicoloxía e servizo de fisioterapia respiratoria en clínicas
 • Fecha de inicio: 01.01.2021
 • Importe de la subvención: 5378,23€
 • Duración: 12 meses

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrosis quística

 • Plan de prioridades da once: Supresión de barrreas psicosociais.
 • Obxeto: Contratación dunjna traballadora social para a zona de Vigo. Información, asesoramento, xestión de recursos, xestión de proxectos, acollida de novos socios e evaluación de resultados
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Duración: 12 meses
 • Importe concedido: 5.400€

Programa de visibilización, sensibilización e divulgación da Asociación Galega de Fibrose Quística

 • Convocatoria: Subvención para entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, destinadas a actividades ou proxectos de interese social do Concello de Coruña correspondente o exercicio 2021.
 • Oxjeto: Informar, divulgar e dar a coñecer a Fibrose Quística.
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Importe da subvención: 1.705,90€
 • Duración: 12 meses

Programa de mantemento da Asociación Galega de Fibrose Quística

 • Convocatoria: Subvención destinada a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do Excelentísimo Concello de A Coruña para o exercicio 2021.
 • Obxeto: Importe concedido dedicado para gastos de mantemento de oficina, correos, material oficina, teléfono, material actividades, carteles, protección de datos.
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Importe de la subvención: 2.240€
 • Duración: 12 meses

Programa de fisioterapia respiratoria para persoas con fibrose quistica

 • Convocatoria: subvencións en réxime de concurrencia competitiva, as entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario.
 • Obxeto: Contratación dun fisioterapeuta da zona de A Coruña e clínicas en Ourense.
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Importe da subvención: 5.000€
 • Duración: 12 meses

Programa de fisioterapia respiratoria para persoas con fibrose quistica en A Coruña

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para o mantenimeento de programas sociosanitarios, durante o ano 2021.
 • Obxeto: Contratación de xornada de fisioterapeuta de A Coruña e outros gastos xerais da asociación.
 • Data de inicio: 02.02.21
 • Importe de la subvención: 3.328,00 €
 •  Duración: 11 meses

 

Programa de atención integral para persoas con fibrose quistica en Ourense

 • Convocatoria: Subvención para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2021 da deputación provincial de Ourense.
 • Obxeto: Clínicas de psicoloxía e de fisioterapia na zona de Ourense.
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Importe da subvención: 2.500€
 • Duración: 11 meses

 

2021

2020

Aerosolterapia, fisioterapia e programa de atención integral a persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia mediante fondos do 0,7% do IRPF.
 • Obxecto: Contratación dun fisioterapeuta na zona de Pontevedra para a realización de sesións de fisioterapia respiratoria e exercicio físico.
 • Data de inicio do servizo: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención concedida: 15.259,20€

Programa de atención integral a persoas con fibrose quística

 • Plan de prioridades do once: Eliminación de barreiras psicosociais.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social da área de Vigo Información, asesoramento, xestión de recursos, xestión de proxectos, acollida de novos socios e avaliación de resultados.
 • Data de inicio do servizo: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe concedido: 9000€

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para a actuación no ámbito dos servizos sociais, sanitarios e á mocidade no ano 2020.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social da delegación de Vigo, servizo de psicoloxía e servizo de fisioterapia respiratoria en clínicas.
 • Data de inicio: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención: 6.000,00€

Programa de voluntariado para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades privadas de acción voluntaria para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.
 • Obxecto: Contía concedida dedicada á compra de equipos de protección individual e á coordinación e seguimento do voluntariado.
 • Data de inicio:01/01/2020
 • Duración: 10 meses.
 • Importe da subvención: 1.171,28€

Programa de asesoramento, información e xestión para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: FOCVAA- Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2020.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social, gastos xerais.
 • Data de inicio: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención: 4.275,00€

Programa de mantemento da asociación

 • Convocatoria: Convocatoria específica para a concesión de subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do concello excelente da Coruña para o exercicio 2020.
 • Objeto: Obxecto: Contía dedicada concedida para gastos de mantemento de oficinas, correos, material de oficina, teléfono, material de actividade, carteis, protección de datos.
 • Data de inicio: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención: 2.600,00€

Programa de promoción deportiva para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Axudas a concurso-oposición dirixidas a entidades deportivas sen ánimo de lucro destinadas a promover e apoiar a realización de actividades físicas e deportivas a realizar durante o exercicio 2020.
 • Objeto: Obxecto: Contratación dun fisioterapeuta e compra de equipos de protección individual.
 • Data de inicio: 01/01/2020
 • Duración: 6 meses
 • Importe da subvención: 2.000,00€

Programa de fisioterapia e atención integral. Cooperación

 • Convocatoria: Subvención para a contratación de traballadores desempregados por entidades sen ánimo de lucro. Programa operativo Emprego Xuvenil 2020.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social e fisioterapeuta da zona da Coruña para prestar servizos de información, asesoramento e xestión da entidade.
 • Datade inicio: 28/12/2020
 • Importe da subvención: 37.002,00€
 • Duración: 12 meses.

Programas de atención a persoas con fibrose quística e os seus familiares e xestión da entidade

  • Convocatoria: Convocatoria: Subvención para a contratación de traballadores desempregados por entidades sen ánimo de lucro. Programa Operativo de Emprego Xuvenil 2019
  • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para prestar servizos de información, asesoramento e xestión da entidade.
  • Data de inicio del servicio: 12/11/2019
  • Importe da subvención concedida: 13.358,17€
  • Duración: 7 meses

  OXJETIVOS XERAIS: 

  •  Mellorar a calidade de vida das persoas con Fibrose Quística.

  OBXETIVOS ESPECÍFICOS: 

  • Informar da enfermidade aos pais recentemente diagnosticados que teñan diversas dúbidas que non sexan atendidas polo persoal médico.
  • Informar, asesorar e orientar sobre os recursos e servizos sociais, sanitarios, económicos do colectivo.
  • Planificar e organizar actividades de visibilización e promoción da Asociación Galega de Fibrose Quística.
  • Sensibilizar, concienciar e informar sobre aspectos da enfermidade mediante actividades.
  • Participar na xestión, formulación, execución e avaliación de plans, programas, proxectos sociais destinados a mellorar as condicións de vida das persoas con fibrose quística.

  RESULTADOS ESPERADOS:

  • Obter o 90% dos casos resoltos polos usuarios atendidos.
  • Obter un 90% de satisfacción na atención prestada.
  • Realización, planificación e organización de, polo menos, 8 actividades de visibilidade e estimulación por parte da asociación Galega de Fibrose Quística.
  • Realización da xestión, formulación, execución e avaliación de plans, programas, proxectos sociais que aparezan durante a duración do programa.

Programa de aerosolterapia, fisioterapia e atención integral a persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Proyecto financiado por la Xunta de Galicia a través de los fondos del 0,7% del IRPF.
 • Objeto: Contratación durante 9 meses a un fisioterapeuta respiratorio a domicilio, zona Pontevedra y Contratación durante 5 meses a una trabajadora social para la delegación de Vigo.
 • Fecha de inicio del servicio: 01/01/2019
 • Duración: 9 meses
 • Importe de la subvención concedida: 24.000,00€

Programa de voluntariado para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvenciones a entidades de acción voluntaria de carácter privado para el fomento y la realización de actividades de voluntariado 2019.
 • Objeto: importe concedido dedicado a material de actividades y gastos de desplazamiento del voluntario.
 • Fecha de inicio del servicio: 01/01/2019
 • Duración: 10 meses.
 • Importe concedido: 2.000,00€

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvenciones a entidades sin fines de lucro para actuaciones en el ámbito de los servicios sociales, sociosanitarios y de la juventud en el año 2019.
 • Objeto: Contratación de una trabajadora social para la delegación de Vigo durante 3 meses, servicio de psicología y servicio de fisioterapia respiratoria en clínicas.
 • Fecha de inicio del servicio: 01/01/2019
 • Duración: 12 meses
 • Importe concedido:5.539,53€

Programa de información e asesoramento para persoas con fibrose quística e os seus familiares

 • Convocatoria: FOCVAA- Convocatoria del programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el mantenimiento de programas sociosanitarios durante el año 2019.
 • Objeto: Contratación de una trabajadora social para la zona de A Coruña.
 • Fecha inicio del servicio: 01/01/2019
 • Duración: 3 meses
 • Importe concedido: 2.207,86€

Programa de información, divulgación e sensibilización

 • Convocatoria: subvencións en réxime de concorrencia competitiva a entidades sociais sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social no concello da A Coruña.
  Obxecto: Dar a coñecer a fibrose quística, informar dos diferentes aspectos da mesma entre a poboación xeral e divulgar a través da revista trimestral a os socios as actividades que se levan a cabo nas diferentes asociacións, artigos de interese e guías dedicadas a familiares e afectados.

2019